Ulogujte se

NSRS: Rade Rastoka novi direktor Agencije za bankarstvo Srpske

Narodna skupština primila je k znanju revizorski izvještaj o poslovanju Robnih rezervi Republike Srpske za 2015. godinu i obavezala Vladu da putem nadležnih ministarstava istraži sve eventualne nezakonite radnje, te da u što kraćem roku uradi sve što je neophodno da bi se uspostavili uslovi za funkcionisanje Robnih rezervi. Parlament je usvojio i novi Zakon o notarima uz amandman kojim služba notara prestaje kada se navrši 65 godina života, a ne 70, kako je bilo predloženo. Usvojen je zaključak po kojem Vlada Republike Srpske treba da preispita uredbu koja reguliše naknade notara.

Narodna skupština imenovala je Ljiljanu Grbić za vršioca dužnosti pravobranioca Republike Srpske. Za direktora Agencije za bankarstvo Srpske izabran je Rade Rastoka, a za njegovog zamjenika Mladen Kovačević. Poslanici su za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske izabrali Miodraga V. Simovića.

Prihvaćen je i veći broj amandmana poslaničkih klubova koji se odnose na preispitivanje uredbe o visini notarskih naknada, postupke izbora notarskih pomoćnika, te obavezu Ministarstva pravde da sprovede konkurs za popunu upražnjenih notarskih mjesta.

Usvojen je Nacrt zakona o gasu Republike Srpske kojim se uređuje način organizovanja, regulacija i funkcionisanje sektora prirodnog gasa, uslovi za uredno, kvalitetno i sigurno snabdijevanje kupaca prirodnim gasom, te pristup tržištu, kao i način obavljanja djelatnosti transporta, distribucije, skladištenja i snabdijevanja prirodnim gasom na teritoriji Republike Srpske.

Poslanici su usvojili i Nacrt zakona izmjeni i dopuni Zakona o sudovima Srpske, nakon odluke Ustavnog suda Republike Srpske kojom je utvrđeno da jedan član zakona nije u saglasnosti sa Ustavom.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnih djelatnisti Republike srpske koji je donesen zato što su u dosadašnjoj praksi uočeni određeni problemi u radu pojedinih komunalnih preduzeća, kao i zbog potrebe donošenja zakonskih rješenja koji traže izgradnju novih toplana i prelazak na korišćenje novih energenata, prvenstveno bio-mase, te izgradnju postrojenja koja rade na principu kogeneracije.

Narodna skupština Srpske usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara Srpske nakon što je analizom postojećeg zakona uočena potreba za izmjenom i dopunom pojedinih normi da bi se na što bolje i efikasnije dostigli zacrtani ciljevi u ovoj oblasti.

Usvojena je i Strategija upravljanja otpadom za period 2017-2026. godina koja je osnovni dokument kojim se određuju dugoročni ciljevi upravljanja otpadom, u kojoj je, u odnosu na ranije usvojen nacrt, prihvaćene primjedbe koje se odnose na korigovanje numeričkih podataka o broju stanovnika Srpske, kao i na realizaciju zajedničke deponije na području opštine Rogatica, a za koju je predložena deponija "Rudine".

Prihvaćen je i izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije za prošlu godinu u kojem se navodi da je uplata koncesionih naknada u prošloj godini veća za više od 15 miliona KM u odnosu na 2015. godinu.

Poslanici su primili k znanju izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora u kojem je dato negativno mišljenje na finansijski izvještaj JP Robne rezerve Republike Srpske za 2015. godinu.

Usvojeni su i amandmani SNSD-a kojim se zadužuje Vlada Srpske da u što kraćem roku uradi sve neophodno da se uspostave uslovi za funkcionisanje robnih rezervi, kao i da Vlada putem nadležnih ministarstava istraži sve eventualne nezakonite radnje kako bi se stvorili uslovi za procesuiranje odgovornih, te da se taj izvještaj dostavi nadležnom tužilaštvu.

Narodna skupština usvojila je i izvještaj Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske po kojem je Fond prošle godine ostvario prihode od naknada u iznosu od oko 7,4 miliona KM, dok su iskazani rashodi u tom periodu od oko 3,7 miliona KM i manji su u odnosu na usvojeni Finansijski plan za oko 56 odsto.

Poslanici su usvojili informaciju o realizaciji zajedničkih projekata rješavanja stambenih pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, u kojoj se navodi da da je u BiH podneseno oko 60.000 zahtjeva za obnovu imovine, od čega u Srpskoj oko 30.000.

Tokom glasanja usvojena je i informacija o sprovođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Srpske 2013-2022. godina u prošloj godini u kojoj se ističe da su se u prošloj godini na putevima Srpske dogodile 9.783 saobraćajne nezgode i nesreće, da je poginulo je 130 lica, dok ih je 703 teže, a 2.878 lakše povrijeđeno.

Narodna skupština Srpske usvojila je odluku o prihvatanju zaduženja Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanja u visini od 21 miliona evra.

Prihvaćen je i amandman Kluba PDP-a prema kojem u Upravni odbor ovog projekta ulaze i dva narodna poslanika, i to jedan iz vlasti i jedan iz opozicije.

Miodrag V. Simović izabran je za člana iz Republike Srpske u Regulatornoj komisiji za električnu energiju BiH.

Na lični zatjev članstva u Komisiji za žalbe razrješena je Danijela Stefanović.

Poslanici su izabrali Ljiljanu Grbić za vršioca dužnosti pravobranioca Srpske do izbora pravobranioca.

Za direktora Agencije za bankarstvo Srpske izabran je Rade Rastoka, a za zamjenika direktora te Agencije izabran je Mladen Kovačević.

Za spoljnog člana skupštinskog Odbora za lokalnu samoupravu izabran je Ranko Karapetrović.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).