Ulogujte se

Loši rezultati rada Parlamenta i Savjeta ministara; većina se raspala

Prema iz­vje­štaju CCI, nakon obavljenog monitoringa ra­da Parlamentarne skupštine i Sa­vje­ta mi­nis­ta­ra BiH za prvih de­vet mje­se­ci ove go­di­ne, na­gla­še­no je da je do­šlo do zas­to­ja go­to­vo svih po­zi­ti­vnih trendova.

Cen­tri ci­vil­nih ini­ci­ja­ti­va pred­sta­vi­li su iz­vje­štaj po­sli­je obavljenog mo­ni­to­rin­ga ra­da Par­la­men­tarne skupštine i Savjeta mi­nis­ta­ra BiH za prvih de­vet mje­se­ci ove go­di­ne u ko­jem je na­gla­še­no da je do­šlo do zas­to­ja go­to­vo svih po­zi­ti­vnih tren­do­va.

- Odno­si su po­re­me­će­ni i u Pred­sje­dniš­tvu, Parlamentarnoj skupštini i u Sa­vje­tu mi­nis­ta­ra, a vla­da­ju­ća koalicija praktično i ne postoji - izja­vi­la je ko­or­di­na­tor za me­di­je CCI Ana Lu­čić.

Kon­sul­tant CCI Ivi­ca Ća­var kaže da su za de­vet mje­se­ci u PS BiH usvo­je­na samo če­ti­ri za­ko­na što je naj­lo­ši­ji re­zul­tat na pla­nu za­ko­no­da­vnih akti­vnos­ti u posljednja tri man­da­ta PS BiH, odno­sno 12 go­di­na.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).