Ulogujte se

SM- Odluka o oslobađanju plaćanja uvoznih dažbina

Savjet ministara donio je danas odluku o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina radi usklađivanja sa carinskim propisima EU, kojom se, između ostlaog, od plaćanja ovih dažbina oslobađa oprema koja je ulog stranog lica, osim putničkih vozila i automata za zabavu i igre na sreću.

Odlukom se propisuju uslovi i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u slobodan promet u skladu sa Zakonom o carinskoj politici u BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se i oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u BiH, a koja se uvozi za novu ili proširenje proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove, odnosno osavremenjivanje proizvodne tehnologije, a kojom se vrši neposredna proizvodna djelatnost.

Od ovih nameta oslobođena je i roba za vojne, policijske i kazneno-popravne ustanove, koju u potpunosti finansiraju donatori.

Od uvoznih dažbina oslobađa se i roba koja se uvozi radi deminiranja, roba za projekte obnove i rekonstrukcije BiH ako je projekat usvojio Savjet ministara i u potpunosti ga finansiraju strani donatori ili međunarodne banke za razvoj, a manjim dijelom se finansira iz budžeta.

Oslobađa se i oprema namijenjena vatrogastvu i civilnoj zaštiti radi zaštite i spašavanja, kao i imovina fizičkog lica ukoliko prenosi svoje uobičajeno prebivalište ili boravište iz druge države u BiH, kao i roba koju je naslijedilo u drugoj zemlji.

Uvoznih dažbina oslobađa se i roba koja se uvozi povodom sklapanja braka - svadbena oprema, pokloni i predmeti domaćinstva koji pripadaju fizičkom licu koje se radi sklapanja braka preseljava iz druge zemlje u BiH.

Plaćanja uvoznih dažbina oslobođeni su školska oprema, obrazovni materijali, te roba za potrebe određenih kategorija stanovništva, poput slijepih lica, prilagođena za obrazovanje i njihov dalji razvoj.

Odlukom je propisano da putnik, u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH, u ličnom prtljagu može prenijeti nekomercijalnu robu bez plaćanja uvoznih dažbina, u vrijednosti do 600 KM, umjesto dosadašnjih 200 KM, čime se vrši usklađivanje sa propisima u EU gdje iznosi 300 evra.

Pri tome su jasno definisana količinska ograničenja za duvan i duvanske proizvode, te alkohol i alkoholna pića.

Savjet ministara usvojio je informaciju o preduzimanju aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i sprovođenju akija za oblast ribarstva i akvakulture.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u saradnji sa nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta, nastaviće da koordiniše aktivnosti u oblasti ribarstva u kontekstu približavanja BiH EU.

Cilj je stvoriti uslove za novo povećanje kvota za izvoz ribe iz BiH, nakon što je dodatnim protokolom uz Privremeni trgovinski sporazum BiH i Evropske komisije početkom prošle godine omogućeno povećanje kvota za bescarinski izvoz ribe sa tadašnjih 120 na 700 tona ribe, te izvoz još 120 tona ribe uz određenu carinu.

Usvojene su pojedinačne informacije o aktivnostima na uspostavljanju poljoprivrednog informacionog sistema u BiH, te o komponentama sistema i o unapređenju Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata u BiH, koji su uspostavljeni na osnovu Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa će, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta, nastaviti aktivnosti s ciljem podrške razvoju ovog sektora.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Mape puta radi stvaranja uslova za izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla u BiH.

Izvještaj daje širi prikaz aktivnosti koje je sprovelo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa ostalim nadležnim institucijama, i to Upravom BiH za zaštitu zdravlja bilja, Kancelarijom za veterinarstvo i Agencijom za bezbjednost hrane BiH.

Riječ je o desetinama mjera koje su realizovane u prošloj godini radi omogućavanja i zadržavanja dostignutog stepena izvoza proizvoda životinjskog i biljnog porijekla iz BiH.

Savjet ministara donio je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o mjerama u slučaju otkrivanja relevantnih serotipova salmonele od interesa za javno zdravstvo kod peradi, sa oznakom "EI", kao svojevrsnom potvrdom odgovarajuće usklađenosti sa legislativom EU u ovoj oblasti.

Izmjenama i dopunama Pravilnika, koje je pripremila Kancelarija za veterinarstvo, obezbjeđuje se bolja kontrola salmoneloze kod peradi u skladu sa preporukama koje je BiH dobila tokom ekspertske posjete u okviru projekta "FARMA dva".

USVOЈEN PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI DO 2020. GODINE

Savjet ministara usvojio je Program ekonomskih reformi BiH za period 2018-2020. godina, koji sadrži srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir, uključujući fiskalne mjere, te sveobuhvatan program strukturnih reformi s ciljem poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje.Program jača i proširuje saradnju između BiH i entiteta na sprovođenju reformi u oblastima javnih finansija, transportnog tržišta, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poslovnog ambijenta i smanjenja neformalne ekonomije, te povezivanja tržišta rada i obrazovanja, odnosno povećanja efikasnosti tržišta rada.

"Nivo BiH ostaje posvećen reformama u oblasti trgovine i investicija, dok će entiteti zajedno raditi na smanjenju opterećenosti rada i poboljšanju zdravstvenog sektora", saopšteno je iz Savjeta ministara.

Usvojeni Program, uz određene dopune predsjedavajućeg i ministara, biće upućen Evropskoj komisiji do sutra.

Program ekonomskih reformi do 2020. godine rezultat je zajedničkog rada koordinatora imenovanih u ime Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske,
predstavnika ministarstava u Savjetu ministara, entitetskih ministarstava, Centralne banke BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje i saradnju sa Evropskom komisijom i Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj.

Savjet ministara usvojio je izvještaj Ministarstva finansija i trezora "Pregled aktivnosti donatora 2016", koji pruža sveobuhvatan pregled projekata i programa podržanih sredstvima Službene pomoći za razvoj /ODA/, informacije o najnovijim razvojnim aktivnostima i reformama sprovedenim u prioritetnim sektorima razvoja u BiH u ovom periodu, kao i planirane aktivnosti.

Ukupno je alocirano 550,59 miliona evra ODA pomoći u 2016. godini, od čega su 162,22 miliona grantovi, a 388,37 miliona evra zajmovi, što predstavlja rast od 126,06 miliona evra ili 30 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

"Ukupno isplaćena ODA sredstva u 2016. godini iznose 449,65 miliona evra, od čega su 145,16 miliona grantovi, a 304,49 miliona zajmovi, što je porast isplaćenih sredstava u odnosu na 2015. godinu", poručili su iz Savjeta.

Najveći udio međunarodne razvojne pomoći u 2016. godini izdvojen je za sektor transporta. Najveći kreditori bili su Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Svjetska banka i Njemačka, a najveći donatori EU, SAD/USAID, UN, Njemačka, Švajcarska i Švedska /Sida/.

Ovaj izvještaj biće dostupan na veb-stranicama Ministarstva finansija i trezora i Foruma za koordinaciju donatora.

Savjet ministara usvojio je revidiranu okvirnu Strategiju razvoja nauke u BiH do 2022. godine, koja daje strateške smjernice i plan djelovanja za razvoj ove oblasti u BiH.

Donošenjem ove strategije, Savjet ministara želi da pomogne prosperitetnom razvoju nauke i istraživanja, i integriše BiH u evropski prostor nauke.

U Strategiju je ugrađeno novo poglavlje "BiH u evropskom istraživačkom prostoru - ERA prioriteti, implementacija u BiH", a posebna pažnja posvećena je inovacijama putem poglavlja "Povezanost nauke i privrede".

Sprovođenje ove strategije pozitivno će se odraziti na oblasti privrede, obrazovanja i kulture u BiH. Strategija sadrži 10 ključnih ciljeva i desetine mjera i aktivnosti koje nadležne institucije treba da sprovedu kako bi do 2022. godine pomogle izgradnju i razvoj BiH "kao savremenog društva znanja".

Јedan od ciljeva je obezbjeđivanje vodeće uloge nauke i tehnologije kao faktora dugoročnog razvoja zemlje osiguranjem konsenzusa svih donosilaca odluka u smislu da razvoj nauke predstavlja opšti interes.

Savjet ministara odlučio je o dodjeli grant sredstava "Smještaj i pravna pomoć za strance žrtve trgovine ljudima" za prošlu godinu u skladu sa Zakonom o strancima i Udruženju građana "Medika" iz Zenice usmjerio 11.795 KM, a Međunarodnom forumu solidarnosti - "EMMAUS" 6.975 KM.

Odulka je donesena nakon raspisanog javnog poziva i izvještaja nevladinih organizacija o broju stranaca žrtava trgovine ljudima smještenim u sigurne kuće i pruženoj pravnoj pomoći u periodu od 1. decembra 2016. do 1. decembra 2017. godine.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).